Phần mềm công cụ dụng cụ áp dụng cho công ty sản xuất, xây dựng…giúp doanh nghiệp quản lý được số lượng và giá trị của từng vật tư, công cụ dụng cụ chi tiết theo từng phòng ban, bộ phận sử dụng. Phần mềm của HVCG Software đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ như nhập, xuất, điều chỉnh, điều chuyển, phân bổ, kiểm tra….

Tổng quan về phân hệ và chức năng phần mềm công cụ dụng cụ

 • Quản lý danh mục
 • Danh sách yêu cầu mua hàng
 • Quản lý kho
 • Báo cáo
 • Số chi tiết vật tư
 • Bảng kê vật tư

Tổng quan về phân hệ và chức năng phần mềm công cụ dụng cụ

 • Quản lý danh mục
 • Danh sách yêu cầu mua hàng
 • Quản lý kho
 • Quản lý danh mục
 • Danh sách yêu cầu mua hàng
 • Quản lý kho

Hiệu quả

Hiệu quả

Các chức năng và tính năng của công cụ dụng cụ

Các chức năng và tính năng của công cụ dụng cụ

Quản lý các danh mục :

 • Vật tư
 • Kho hàng
 • Loại vật tư
 • Nhân viên
 • Khách hàng
 • Ký tên
 • Lý do nhập – xuất
 • Đơn vị
 • Quản lý nghiệp vụ

Danh sách yêu cầu mua hàng :

 • Thêm mới phiếu yêu cầu mua hàng
 • Tạo mới nội dung yêu cầu mua hàng

Quản lý kho :

 • Theo dõi nhập/ xuất
 • Theo dõi điều chuyển

Báo cáo :

 • Báo cáo nhập mua ngoài
 • Báo cáo nhập – xuất – tồn
 • Bảng kê chi tiết vật tư
 • Báo cáo tìm số tồn âm

Số chi tiết vật tư :

 • Chọn năm
 • Chọn kho
 • Chọn vật tư

Bảng kê vật tư :

 • Tìm kiếm
 • Thêm mới / xóa vật tư
 • Chỉnh sửa bảng kê vật tư