Phần mềm quản lý Xưởng dành cho công ty sản xuất, xây dựng…kiểm soát những hoạt động hàng ngày của xưởng. Phần mềm giúpnhập xuất xưởng, điều chuyển vật tư, cấp cơ phận, quản lý danh mục…giúp nhà quản lý dễ dàng nắm bắt mọi thông tin về xưởng. Phần mềm quản lý xưởng của HVCG Software giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí quản lý, vận chuyển, nhân sự và tránh thất thoát từ xưởng.

Tổng quan về hệ và chức năng phần mềm quản lý xưởng sản xuất

 • Kế hoạch sản xuất tuần
 • Danh sách kế hoạch giao hàng
 • Danh sách xác nhận nhập xưởng
 • Phiếu điều chuyển vật tự
 • Phiếu nhập kho xưởng
 • Phiếu yêu cầu cấp hàng
 • Kế hoạch sản xuất tuần
 • Danh sách kế hoạch giao hàng
 • Danh sách xác nhận nhập xưởng
 • Phiếu điều chuyển vật tự
 • Phiếu nhập kho xưởng

Hiệu quả

Các chức năng và tính năng của xưởng

 • Kế hoạch sản xuất tuần
 • Danh sách kế hoạch giao hàng
 • Danh sách xác nhận nhập xưởng
 • Phiếu điều chuyển vật tư
 • Phiếu nhập kho xưởng
 • Phiếu yêu cầu cấp hàng
 • Cấp cơ phận
 • Nhập xuất cơ phận
 • Quyết toán
 • Quản lý danh mục
  • Cơ phận điều chuyển
  • Danh sách định mức sản xuất
  • Quản lý cơ phận dập từ dechet
  • Quản lý loại vật tư
  • Quản lý chi tiết vật tư
  • Quản lý ký tên
  • Quản lý quy đổi vật tư
 • Quản lý danh mục
  • Tồn kho
  • Báo cáo cân đối sử dụng
  • Số chi tiết vật tư