Các hành vi vi phạm hợp đồng nhượng quyền thương mại

Các loại hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động mới nhất

Theo quy định tại Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhượng quyền thương mại, các hành vi vi phạm hợp đồng nhượng quyền thương mại bao gồm:

  • Kinh doanh nhượng quyền thương mại khi chưa đủ điều kiện quy định

Điều kiện kinh doanh nhượng quyền thương mại được quy định tại Điều 16 Nghị định 72/2016/NĐ-CP. Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện này thì mới được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại. Nếu doanh nghiệp vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  • Nhượng quyền thương mại đối với những hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh

Theo quy định của pháp luật, có một số loại hàng hoá, dịch vụ bị cấm kinh doanh. Doanh nghiệp không được phép nhượng quyền thương mại đối với các loại hàng hoá, dịch vụ này. Nếu doanh nghiệp vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  • Vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hoạt động nhượng quyền thương mại quy định tại Nghị định này

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 72/2016/NĐ-CP, bên chuyển nhượng có nghĩa vụ cung cấp cho bên nhận quyền đầy đủ, chính xác thông tin về hệ thống nhượng quyền thương mại, bao gồm:

* Thông tin về thương hiệu, nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ khác;
* Thông tin về sản phẩm, dịch vụ;
* Thông tin về hệ thống nhượng quyền thương mại;
* Thông tin về tài chính, kinh doanh;
* Thông tin về các điều kiện, quyền lợi, nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận quyền.

Nếu bên chuyển nhượng vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  • Thông tin trong bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại có nội dung không trung thực

Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại là tài liệu do bên chuyển nhượng cung cấp cho bên nhận quyền để giới thiệu về hệ thống nhượng quyền thương mại. Nếu thông tin trong bản giới thiệu có nội dung không trung thực sẽ gây thiệt hại cho bên nhận quyền. Nếu bên chuyển nhượng vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  • Vi phạm quy định về đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Đối với một số trường hợp nhượng quyền thương mại, bên chuyển nhượng phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu bên chuyển nhượng vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  • Vi phạm quy định về thông báo trong hoạt động nhượng quyền thương mại

Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chấm dứt hoạt động nhượng quyền thương mại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động nhượng quyền thương mại. Nếu bên chuyển nhượng vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  • Không nộp thuế theo quy định của pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Bên chuyển nhượng và bên nhận quyền có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Nếu bên chuyển nhượng hoặc bên nhận quyền vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế.

  • Không chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tiến hành kiểm tra, thanh tra

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền kiểm tra, thanh tra hoạt động nhượng quyền thương mại. Nếu bên chuyển nhượng hoặc bên nhận quyền không chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tiến hành kiểm tra, thanh tra sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  • Vi phạm các quy định khác của Nghị định này

Ngoài các hành vi vi phạm nêu trên, bên chuyển nhượng hoặc bên nhận quyền còn có thể vi phạm các quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *