Trường hợp được chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại

Chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 và Nghị định 35/2006/NĐ-CP, hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn hợp đồng: Đây là trường hợp chấm dứt hợp đồng tự nhiên, khi thời hạn hợp đồng đã hết, các bên không có thỏa thuận gia hạn thì hợp đồng sẽ chấm dứt.

– Chấm dứt theo thỏa thuận: Các bên có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng bất kỳ lúc nào, miễn là có sự đồng ý của cả hai bên.

– Chấm dứt theo điều kiện đặc biệt: Trong hợp đồng nhượng quyền thương mại, các bên có thể thỏa thuận các điều kiện đặc biệt dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng, chẳng hạn như:

+ Bên nhượng quyền mất quyền sở hữu đối với thương hiệu, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh,… được nhượng quyền.

+ Bên nhận quyền vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình theo hợp đồng.

+ Bên nhận quyền bị giải thể hoặc phá sản.

Không tuân thủ hợp đồng: Trong trường hợp một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng.

– Chấm dứt theo quyền trong hợp đồng: Trong hợp đồng nhượng quyền thương mại, các bên có thể thỏa thuận cho một bên quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp xảy ra một số sự kiện nhất định, chẳng hạn như:

+ Bên nhận quyền không thanh toán tiền nhượng quyền.

+ Bên nhận quyền không đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh theo quy định của hợp đồng.

– Chấm dứt theo luật pháp: Trong một số trường hợp nhất định, pháp luật quy định việc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại, chẳng hạn như:

+ Khi bên nhượng quyền hoặc bên nhận quyền bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Khi hợp đồng nhượng quyền thương mại vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể chấm dứt do các nguyên nhân khác như:

– Không tài trợ hoặc không duy trì kinh doanh: Nếu bên nhận quyền không được tài trợ hoặc không duy trì hoạt động kinh doanh trong một thời gian nhất định, hợp đồng có thể bị chấm dứt.

– Chấm dứt theo quyết định tự ý của một bên: Trong trường hợp một bên không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng, bên đó có thể chấm dứt hợp đồng bằng quyết định tự ý của mình. Tuy nhiên, bên đó phải bồi thường thiệt hại cho bên kia nếu có.

Khi hợp đồng nhượng quyền thương mại chấm dứt, các bên có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ còn lại của mình. Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận về việc giải quyết các vấn đề phát sinh sau khi chấm dứt hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *